NAŠE SLUŽBY

Služby, ktoré Vám ponúkame:


Zabezpečíme pre Vás komplexný program tak,

aby bol Váš predaj čo najrýchlejší.

 • nezáväzné predbežné hodnotenie nehnuteľností,
 • voľné ocenenie nehnuteľností,
 • stanovenie predajnej trhovej ceny,
 • prezentácia objektu u evidovaných zákazníkov,
 • spolupráca s dobre známymi domácimi a zahraničnými firmami
 • prezentácia nehnuteľnosti na internetových portáloch a novinách www.reality.sk ,www.nehnutelnosti.sk
  a iné
 • organizácia individuálnych prehliadok,
 • korešpondencia medzi kupujúcim a predávajúcim a úradmi,
 • príprava notárskych listín,
 • usporiadanie výhodných podmienok financovania nášho známeho partnera.

Budeme Vás pravidelne informovať o týchto činnostiach v konzultácii s predajom Vašej nehnuteľnosti:

 • informačné protokoly po každej návšteve
 • plánované marketingové a reklamné aktivity
 • doba spracovania medzi úradmi
 • podrobnosti o kúpnych zmluvách

Zmluvy spísané v advokátskej kancelárii:

 • záväzná rezervácia na základe rezervačnej zmluvy,
 • naša účasť pri podpise,
 • kontakt s klientom do podpisu finálnych zmlúv,
 • overovanie podpisov na zmluvách u notára.

Realitná a katastrálna činnosť:

 • sprostredkovanie predaja nehnuteľností,
 • sprostredkovanie kúpy nehnuteľností,
 • sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností,
 • spolupráca s bankami v oblasti poskytovania hypotekárneho úveru,
 • vypracovanie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve,
 • vypracovanie kúpnych zmlúv,
 • návrh na vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností (konanie „V“),
 • zabezpečenie výpisu z listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy,
 • služby spojené s prevodom nehnuteľností na katastrálnom odbore,
 • zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku,
 • zabezpečenie vyhotovenia geometrického plánu,
 • vyžiadanie informácií z katastra nehnuteľností,
 • zistenie akéhokoľvek vecného bremena,
 • zabezpečenie informácií z pozemkovej knihy - kópie,
 • zabezpečenie spätnej identifikácie parciel na obnovu právneho stavu,
 • zabezpečenie identifikácie neznámych vlastníkov,
 • zabezpečenie identifikácie nezistených vlastníkov,
 • riešenie potrebných náležitostí pred príslušnými úradmi – písomne, alebo osobne,
 • sprostredkovanie poistenia nehnuteľností.

Zabezpečujeme právnickú činnosť:

 • Naša kancelária sa zaoberá všeobecnou praxou slovenského a medzinárodného práva, špecializuje sa na obchodné záležitosti. Skúsenosti firmy zahŕňajú nasledovné oblasti práva:
 • Práva k nehnuteľnostiam – vlastnícke, záložné, predkupné a iné vecno-právne práva. Máme dlhodobé skúsenosti s komplexným riešením problematiky majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností v investičnej oblasti, ako aj v oblasti súkromnoprávnych vzťahov.
 • Obchodné právo - právo obchodných spoločností, právne vzťahy týkajúce sa zmlúv a záväzkov z nich vyplývajúcich vrátane riešenia dlžnícko-veriteľských vzťahov, nekalosúťažné konania, reklamné právo.
 • Občianske právo - riešenie majetkovoprávnych problémov, pozemkové právo, kataster nehnuteľností a problematika bytových a nebytových priestorov, ostatné vecné práva, záväzkové právo, dedičské právo, ochrana osobnosti.
 • Informačné technológie a telekomunikačné právo - riešenie právnych problémov týkajúcich sa IT trhu, reklamy na internete, ochrany autorských práv na internete, e-Business.
 • Pracovné právo - komplexné riešenie právnych otázok vyplývajúcich zo vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
 • Práva z oblasti duševného vlastníctva - autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, práva z obchodných známok, obchodných mien.
 • Stavebné právo a iné príbuzné oblasti verejného práva.
 • Právo cenných papierov - osobitne týkajúce sa akcií, dlhopisov, zmeniek a šekov.
 • Súdne a mimosúdne riešenie sporov.
 • Vysporiadanie dedičských konaní a podielového spoluvlastníctva.

Mlčanlivosť:

 • Kľúčovým princípom pri vykonávaní právnej pomoci pre každého z našich klientov je dodržiavať našu profesionálnu povinnosť mlčanlivosti, uchovať všetky záležitosti klientov a informácie o nich, bez ohľadu na ich povahu, ako prísne dôverné, pokiaľ nám nie je výslovne našim klientom dovolené alebo na základe príkazu klienta určené použiť ich na špecifický účel, prípadne informácie nie sú bežne verejne k dispozícií.

Naša realitná kancelária sa teší na spoluprácu s Vami.

Kontaktujte nás poštou, mailom alebo telefonicky