MATRIKA


Matričné úrady sa riadia zákonom č. 154/1994 Z .z. – Zákon NR SR o matrikách v znení neskorších predpisov.

Sadzobník poplatkov na matrikách je stanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, neoddeliteľnú prílohu tohto zákona tvorí „Sadzobník správnych poplatkov“.

Matričné úrady pri spísaní akejkoľvek zmluvy alebo dohody občanmi (fyzickými osobami), alebo právnickými osobami, pričom si zmluvu spíšu sami, alebo si ju dajú vyhotoviť napr. realitnou kanceláriou, plnia úlohu len overenia podpisov. Ktorý podpis je potrebné úradne overiť spravidla stanovuje príslušný zákon.

Ak hovoríme o overení podpisu, môže občan podpísať danú listinu pred matrikárom, ktorý osvedčí pravosť jeho podpisu; alebo môže občan uznať podpis na listine za vlastný, t.j. pred matrikárom vyhlásiť, že v daný deň zmluvu alebo inú listinu podpísal a úradná osoba túto skutočnosť osvedčí.

Pri osvedčovaní podpisu na matrike sa občan podpíše do osvedčovacej knihy pred úradnou osobou vykonávajúcou osvedčenie, ktorá následne podpis osvedčí. Osvedčovacia kniha sa vedie v jedinom písomnom originály bez elektronickej formy.

Platný sadzobník poplatkov na matrikách tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Platba poplatkov je možná v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, prevodom na bankový účet, poštovým poukazom na účet správneho orgánu, alebo e-kolkami. Matriky nemusia odvádzať DPH.

Osvedčenie pravosti jedného podpisu na listine alebo jej rovnopise je spoplatnené sumou 1,50 € v zmysle sadzobníka poplatkov. Pri overovaní podpisu na viacerých listinách je výsledná suma za osvedčenie jedného podpisu ale na viacerých listinách násobkom počtu listín.

Rovnako aj osvedčenie jednej strany pravosti odpisu alebo fotokópie originálu listiny, t.j. overenie, že fotokópia resp. odpis doslovne súhlasí s originálom predmetnej listiny (ako aj výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku) je spoplatnené sumou 1,50 €. Ak listina obsahuje viac strán, výsledná suma je násobkom počtu strán overovanej listiny.