ÚRADY

Kataster nehnuteľností


Kataster nehnuteľností sa riadi zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (s účinnosťou od 1.1.1996).

Sadzobník poplatkov na katastrálnych odboroch je stanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, neoddeliteľnú prílohu tohto zákona tvorí „Sadzobník správnych poplatkov“. Poplatky na katastroch sú uvedené v položke 10 a 11 Sadzobníka správnych poplatkov.

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, a o iných právach a povinnostiach z vecného bremena, ak boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.“ (§ 1 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov).

„Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.“ (§ 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov).

Kataster nehnuteľností na Slovensku je databáza, obsahujúca geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a údaje o právach k nim. Sú v ňom zapísané všetky pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom, ako aj byty a nebytové priestory ako predmety občianskoprávnych vzťahov. Graficky sú zobrazené nehnuteľnosti na katastrálnej mape, a to všetky pozemky a stavby.

Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to najmä o vlastníckom práve, ale tiež záložnom práve, vecnom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a niekedy aj o predkupnom práve. Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely, poplatkové účely, na ochranu chránených území, poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy.

Evidencia nehnuteľností na Slovensku v dnešnej podobe je výsledkom dlhodobého historického vývoja.

Na území Uhorska bola evidencia nehnuteľností a vlastníckych vzťahov k nim vedená od roku 1852 v pozemkovej knihe. V Rakúsko-Uhorsku a prvej československej republike sa viedla pozemková kniha – na majetkovoprávne účely a pozemkový kataster – na daňové účely.

Pozemková kniha obsahovala vlastnícke práva a iné vecné práva spojené s nehnuteľnosťami. Vklad do pozemkovej knihy garantoval vlastnícke práva a iné vecné práva k nehnuteľnostiam. Súčasťou pozemkovej knihy bola aj pozemkovo-knižná mapa. Pozemkové knihy boli verejnými knihami a slúžili najmä majiteľom pozemkov. Verejnými knihami boli j železničná kniha, vodná kniha a banská kniha.

Pozemkový kataster bol vybudovaný za účelom vyberania daní za pozemky, bol štátnou pozemkovou evidenciou, nazýval sa aj katastrom pozemkovej dane. Bol v rukách štátu a nebol verejnosti prístupný.

Pozemkový kataster bol zrušený v roku 1949. Zápisy do pozemkovej knihy boli ukončené v roku 1964. Dnes sú pozemkové knihy súčasťou informačného systému katastra.

Agenda evidencie nehnuteľností prešla pod rezort geodézie a kartografie, bola vedená na strediskách geodézie.

Evidencia nehnuteľností v rokoch 1964-1993 sa viedla podľa zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností na evidenčných listoch a začala sa formovať evidencia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam zakladaním listov vlastníctva.

V roku 1992 bol vytvorený kataster nehnuteľností, od 1.1.1993 sa vedie evidencia nehnuteľností v dnešnej podobe na listoch vlastníctva.

Vo väčšine vyspelých krajín sa dodnes rozlišuje „kataster“ a „pozemková kniha“, pričom sa obsahovo líšia spravidla buď ako v Rakúsko-Uhorsku, alebo tak, že v katastri sú uvedené najmä grafické záležitosti, kým v pozemkovej knihe práva k nehnuteľnostiam.

Pod pojmom „Kataster nehnuteľností“ si väčšina občanov predstavuje úrad, na ktorom si môžu vybrať výpis z listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy na právne úkony k svojej nehnuteľnosti; úrad, na ktorom sa podáva návrh na vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena; úrad, na ktorom sa vykonávajú rôzne záznamy, evidenčné zmeny a poznámky, týkajúce sa ich nehnuteľnosti, napr. zápis stavby, zápis geometrického plánu, zmena druhu pozemku, zmena adresy trvalého bydliska, rôzne informatívne a obmedzujúce poznámky, atď.

Po spísaní a podpísaní zmluvy všetkými účastníkmi je zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, iná zmluva, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti), zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti, rôzne dohody predmetom ktorých sú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam (dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov), zmluvy o zriadení a zániku vecného bremena (napr. aj o práve užívania nehnuteľnosti), pre účastníkov záväzná a platná, avšak až po právoplatnom rozhodnutí o povolení vkladu do katastra nehnuteľností nastávajú jej právne účinky.

Návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností sa podáva osobne, prípadne poštou, alebo elektronicky. Pri osobnom podaní a podaní poštou sa k návrhu prikladajú dve papierové vyhotovenia zmluvy a iné potrebné prílohy. Pri elektronickom podaní je potrebné tieto dokumenty naskenovať, čím sa ušetria poplatky za overenie podpisov na viacerých kópiách. V prípade elektronického podania návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je poplatok 50 % z ceny podania podaného v papierovej forme osobne, prípadne poštou.

Elektronické podanie sa podáva prostredníctvom univerzálneho podania elektronickej služby zverejneného na internetovej stránke www.slovensko.sk .

Platba poplatkov je možná v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, prevodom na bankový účet, poštovým poukazom na účet správneho orgánu, alebo e-kolkami.

Niektoré poplatky uhrádzané na katastrálnych odboroch:

 • vydanie výpisu z listu vlastníctva, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu: 8 €
 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia: 8 €
 • vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia: 8 €
 • vydanie kópie z katastrálnej mapy, alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 : 8 €
 • vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného listu vlastníctva : 3 €
 • vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapa na informatívne účely : 15 €
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia : 3 €
 • poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia : 7 €
 • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií : 27 €
 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu : 7 €
 • overenie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 : 8 €
 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností : 66 €
 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky : 33 €
 • návrh na urýchlené začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností : 266 €
 • návrh na urýchlené začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky : 133 €

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že informácie o nehnuteľnostiach a údaje o právach k nim možno nájsť na internetovej stránke www.katasterportal.sk, pričom výpis z listu vlastníctva z portálu má len informatívny charakter, nemožno ho použiť na právne úkony. Možno ho však použiť na niektoré úkony, napr. pri vybavovaní zmeny adresy trvalého bydliska na ohlasovni pobytu na niektorých (nie všetkých) obecných, mestských a miestnych úradoch.