INFORMÁCIE

Úradné overenie podpisu u notára alebo na matrike?


Ustanovizeň overovania podpisov na verejných listinách a iných listinách dnes pozná snáď každý občan. Prečo je vlastne potrebné ísť overiť podpis, čo overenie podpisu zaručuje a aký je jeho účel, na čo slúži, však jasné každému nie je.

V praxi overenie podpisu znamená, že istá nezávislá úradná osoba osvedčí, čiže potvrdí, že osoba, ktorá fyzicky podpisuje, je skutočne podpisujúcou osobou. Ak hovoríme o overení podpisu, môže občan podpísať danú listinu pred úradnou osobou, ktorá osvedčí pravosť jeho podpisu; alebo môže občan uznať podpis na listine za vlastný, t. j. pred notárom resp. ním povereným zamestnancom, alebo pred matrikárom vyhlásiť, že v daný deň zmluvu alebo inú listinu podpísal a úradná osoba túto skutočnosť osvedčí.

Na overenie podpisov máte teda dve možnosti – overenie u notára alebo na matrike.

Ktorý podpis je potrebné úradne overiť spravidla stanovuje príslušný zákon, keď v niektorých prípadoch ustanovuje pre platnosť určitého právneho úkonu jednak písomnú formu a jednak overenie pravosti podpisu. Spravidla je tomu tak pri úkonoch, ktorých prípadná neplatnosť by mohla spôsobovať v praxi právnu neistotu a problémy. Jedná sa hlavne o dokumenty, ktoré sa predkladajú na registráciu, pri vybavovaní na rôznych úradoch, rôzne dohody, zmluvy, plnomocenstvá.

Pri podnikateľských aktivitách sa pomerne často stretávame s nutnosťou úradného overenia dokumentov. Už pri samotnom založení s.r.o. je nutné predložiť overenú zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu.

Väčšina poplatkov nepredstavuje na prvý pohľad až tak vysoké čiastky, pri nutnosti overenia väčšieho počtu dokumentov a za dlhšie obdobie sa môžu výdavky výrazne nakumulovať.

Sieť notárskych úradov je pomerne hustá, v každom meste sa nachádza minimálne jeden notársky úrad.

Dostupnosť matrík však na tom nie je horšie, matričný úrad sa spravidla nachádza na každom obecnom alebo mestskom úrade.

Porovnali sme poplatky u notára a na matrike.

Notársky úrad

Zoznam a sadzobník notárskych poplatkov za overenie pravosti podpisu na listine alebo jej rovnopise; alebo pravosti vyhotovenej fotokópie alebo odpisu originálnej listiny, je možné dohľadať vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s názvom „Výška o odmenách a náhradách notárov“ (Vyhláška č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Osvedčenie pravosti jedného podpisu na listine alebo jej rovnopise je spoplatnené sumou 1,99 € v zmysle sadzobníka poplatkov platnej vyhlášky. Sumy sú uvedené bez DPH, t.j reálne zaplatíte za jeden podpis na jednej listine sumu 2,39 € vrátane DPH. Pri overovaní podpisu na viacerých listinách je výsledná suma za osvedčenie jedného podpisu ale na viacerých listinách násobkom počtu listín.

Pre ilustráciu ak overujú dvaja občania pravosť podpisu na dvoch listinách, napr. zmluvách, overujú spolu štyri podpisy a zaplatia celkom sumu 9,56 €, vrátane DPH.

Pri overovaní podpisov firmy s dvomi spoločníkmi, s čím sa stretnete práve pri zakladaní spoločnosti, budete potrebovať osvedčenie štyroch podpisov na spoločenskej zmluve a štyroch podpisov na splnomocnení. Celkom za tento úkon u notára zaplatíte sumu 19,12 €, vrátane DPH.

Overenie, resp. osvedčenie jednej strany pravosti odpisu alebo fotokópie originálu listiny, platné pre územie Slovenskej republiky je spoplatnené sumou 1,33 € v zmysle sadzobníka poplatkov platnej vyhlášky, t.j reálne zaplatíte za jednu stranu odpisu sumu 1,60 € vrátane DPH. Ak listina obsahuje viac strán, výsledná suma je násobkom počtu strán overovanej listiny.

Pre ilustráciu za osvedčenie pravosti jedného odpisu alebo fotokópie listiny s tromi stranami uhradíte sumu 4,80 €, vrátane DPH. Ak potrebujete osvedčené odpisy predmetnej listiny dva, uhradíte sumu 9,60 €, vrátane DPH.

Matričný úrad

Platný sadzobník poplatkov na matrikách nájdete v „Sadzobníku správnych poplatkov“, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Platba poplatkov je možná v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, prevodom na bankový účet, poštovým poukazom na účet správneho orgánu, alebo e-kolkami.

Je potrebné uviesť, že matriky nemusia odvádzať DPH a tým pádom sú poplatky na nich výrazne nižšie v porovnaní s notárskymi úradmi (o 20%).

Osvedčenie pravosti jedného podpisu na listine alebo jej rovnopise je spoplatnené sumou 1,50 € v zmysle sadzobníka poplatkov. Pri overovaní podpisu na viacerých listinách je výsledná suma za osvedčenie jedného podpisu ale na viacerých listinách násobkom počtu listín.

Pre ilustráciu ak overujú dvaja občania pravosť podpisu na dvoch listinách, napr. zmluvách, overujú spolu štyri podpisy a zaplatia celkom sumu 6 €, t.j. o 3,56 € menej ako u notára.

Za podpisy na spoločenskej zmluve a splnomocnení v prípade firiem s dvomi spoločníkmi zaplatíte na matrike 12 €, teda o 7,12 € menej ako u notára.

Rovnako aj osvedčenie jednej strany pravosti odpisu alebo fotokópie originálu listiny, t.j. overenie, že fotokópia resp. odpis doslovne súhlasí s originálom predmetnej listiny (ako aj výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku) je spoplatnené sumou 1,50 €. Ak listina obsahuje viac strán, výsledná suma je násobkom počtu strán overovanej listiny.

Pre ilustráciu za osvedčenie pravosti jedného odpisu alebo fotokópie listiny s tromi stranami uhradíte sumu 4,50 €. Ak potrebujete osvedčené odpisy predmetnej listiny dva, uhradíte sumu 9 €.

Ak porovnáme všetky spomínané poplatky, ceny na matrike za úradné osvedčenie podpisov sú približne o 1/3 nižšie ako u notára, ceny za osvedčenie odpisov listín približne o 7 % nižšie. Už samotná suma bez DPH robí matriky výhodnejšími.

Úradné overenie podpisov je teda z finančného hľadiska v konečnom dôsledku oveľa výhodnejšie práve na matrike .

Porovnali sme aj spôsob registrácie overených podpisov u notára a na matrike.

Notársky úrad

Veľmi dôležitým a neopomenuteľným faktom je, že každé osvedčenie o pravosti podpisu u notára podlieha registrácii v notárskom centrálnom registri osvedčených podpisov, ktorý je verejným zoznamom vedeným notárskou komorou v elektronickej podobe.

Matričný úrad

Na druhej strane pri osvedčovaní podpisu na matrike sa občan podpíše do osvedčovacej knihy pred úradnou osobou vykonávajúcou osvedčenie, ktorá následne podpis osvedčí. Osvedčovacia kniha sa vedie v jedinom písomnom origináli bez elektronickej formy.

Úradné overenie podpisov je teda z bezpečnostného hľadiska v konečnom dôsledku oveľa výhodnejšie práve u notára.